T.C.

                                                                                                                                   ESKİŞEHİR

                                                                                                                  CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

                                                                                                                          G Ö R E V  B Ö L Ü M Ü

                                                                                                          A) CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI MAKAMI

                                                                             I) CUMHURİYET BAŞSAVCISI ORHAN ÇETiNGÜL’ÜN GÖREVLERİ

 

 

1.       5235 Sayılı Kanunun 18.maddesi uyarınca; Cumhuriyet başsavcılığını temsil etmek, Cumhuriyet başsavcılığı teşkilatının verimli, uyumlu ve düzenli çalışmasını sağlamak, bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcı

vekili ile Cumhuriyet savcıları ve mülhakat Cumhuriyet savcıları üzerinde gözetim ve denetim yetkisini kullanmak, iş bölümü yapmak, soruşturmaların gecikmeden sonuçlanmasını sağlamak için zaman zaman

Cumhuriyet savcıları ile toplantılar yaparak işler üzerinde konuşmak ve gereken tüm önlemleri almak,

 

2.       Adalet Dairelerinin genel denetimi, temizliği, güvenliği, bakım ve onarım ile yönetiminin gereklerini yapmak ve yaptırmak, mülhakat ilçe Cumhuriyet başsavcılıkları ile ilçe ceza infaz kurumlarının denetim

ve gözetimini yapmak ve yaptırmak,

 

3.       Adalet Bakanlığı ile gerekli yazışmaları ve diğer Bakanlıklarla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığını doğrudan ilgilendiren yazışmaları yapmak,

 

4.        Bakanlık ve Yargıtay’dan gelen mazrufu açmak, gereğinin yapılmasını sağlamak,

 

5.       2802 S.K.nun 82.md. sine göre yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere hâkim ve Cumhuriyet savcılarının görevlerinden doğan ve görevleri sırasında işledikleri suçlarla ilgili inceleme ve soruşturmaları

yapmak ve muktezaya bağlamak,

 

6.       2802 S.K.nun 93.md. gereğince hâkim ve Cumhuriyet savcılarının kişisel suçları ile ilgili soruşturmaları yapmak ve muktezaya bağlamak veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekiline veya

Cumhuriyet savcısına yaptırmak,

 

7.       CMK. nun 161/5.md. si uyarınca kolluk amirlerinin adli görevinden doğan ve adli görevleri sırasında işledikleri suçlardan dolayı soruşturmaları yapmak ve muktezaya bağlamak veya görevlendireceği

Cumhuriyet başsavcı vekiline veya Cumhuriyet savcısına yaptırmak,

 

8.       Bakanlığa yapılan ihbar, şikâyet ve müracaatlarla ilgili inceleme ve genel hükümlere tabi olan soruşturmaları bizzat yapmak veya lüzumu halinde görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekiline veya

Cumhuriyet savcısına yaptırmak,

 

9.       Mahkemelerden veya herhangi bir makam veya şahıslar tarafından “kişiye özel” olarak gönderilen dilekçe, mektup vs. yazıları icabında ilgililerden yazılı veya sözlü bilgi almak suretiyle cevaplandırmak ve

 bunlardan suç ihbarı mahiyetinde olanları gerekli soruşturmayı yapılmak ve muktezasını tayin etmek üzere görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekiline veya Cumhuriyet savcısına tevdii etmek,

 

10.    CMK. nın 161/6 md. si gereğince Eskişehir iline en yakın İl Valilerinin kişisel suçları ile ilgili soruşturmalarını yaparak muktezasını tayin etmek ve yine CMK. nın 161/6.md. ne göre ilçelerdeki Kaymakamların

 işledikleri kişisel suçları ile ilgili soruşturmaları yaparak muktezasını tayin etmek veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili  veya Cumhuriyet savcısına yaptırmak,

 

11.    Milletvekilleri hakkında yapılacak soruşturma sonunda yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair fezlekeyi düzenlemek veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekiline düzenlettirmek,

 

12.    Adalet Komisyonu ile kanunlar veya genelgeler gereği yalnızca Cumhuriyet başsavcısının katılması gereken komisyon ve kurul toplantılarına katılmak,

 

13.    5402 sayılı yasa uyarınca kurulan Koruma Kurulu”na başkanlık yapmak.

 

14.    Sicil ve disiplin amirleri yönetmeliğine göre yapılması gereken iş ve işlemleri yürütmek,

 

15.    5235 SK.nun 18.maddesi uyarınca görev ifası ve nöbet hizmetlerinin denetimi için sürekli nöbet görevini yürütmek ve Cumhuriyet başsavcıvekilleri ile Cumhuriyet savcılarına ait nöbet çizelgesini düzenlemek,

16.    Mesaiye devamı sağlamak,

 

17.    Adalet Bakanlığı Kütüphane Yönetmeliği ile Adalet Bakanlığı Yayın İşleri Dairesi Başkanlığının 122 no’lu genelgesine göre Kütüphane Komisyonunu oluşturmak, kütüphanenin kullanılır olmasını sağlamak

ve denetlemek,

 

18.    Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 128 no’lu genelgesine göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Birim Arşivini kurmak, Birim Arşivi Ayıklama ve İmha Komisyonunu oluşturmak,

 

19.    Sivil Savunma ile ilgili tüm işleri yasa hükümleri ve Adalet Bakanlığı genelgeleri çerçevesinde yapmak veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcıvekiline yaptırmak,

 

20.    Hakim ve savcı adayları ile avukat adaylarının Eskişehir Adliyesindeki stajları süresince yetişmelerine yönelik tedbirleri almak,

 

21.    Cumhuriyet Başsavcılığının Adalet Müfettişlerince denetimi sonucunda yapılan tavsiyelerin yerine getirilmesini sağlamak,

 

22.    Gerek görüldüğünde iddianame ve takipsizlik kararları ile temyiz kartonlarını ve dava dosyalarını inceleyerek Cumhuriyet savcılarının bu konudaki ilgilerini izleyip, değerlendirmek, ayrıca Eskişehir Cumhuriyet

başsavcı vekili ve Cumhuriyet savcıları tarafından CMK.171.maddesi uyarınca verilen kararları denetlemek,

 

23.    Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu ve personeli üzerinde Tüzük ve Bakanlıkça gönderilen genelgeler doğrultusunda her türlü denetim ve gözetim yetkisini kullanmak,

asayiş ve güvenlik konularında lüzum göreceği tedbirleri almak ve gerekli talimatları ilgililere vermek,

 

24.    Hükümlülerin mülhakat ceza infaz kurumlarına sevk işlemlerini yapmak,

 

25.    İl Merkezindeki Cumhuriyet başsavcıvekili ve Cumhuriyet savcıları ile mülhakat Cumhuriyet savcıları hakkında yükselme ve ilerleme fişleri düzenlemek, bu fişlerin zamanında Adalet Bakanlığı’na

sunulmasını sağlamak,

 

26.    Yürütülen soruşturmalar hakkında HSYK. nın B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-147-2011 sayı,  18/10/2011 tarih ve 33 No’lu genelgesindeki esaslara uygun şekilde basın bildirisi yoluyla açıklama yapmak,

27.    Misafirhane ve lokal’e ait gelir-gider hesaplarını denetlemek, misafirhane-lokal’de yapılması lüzumlu görülen tüm idari işlemlerin ifası ile Hakim ve Cumhuriyet savcıları ile bütün organizasyon-

sosyal faaliyetleri düzenlenmesi  işlerini yapmak ve yürütülmesini takip etmek,

28.    Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 126 no’lu genelgesine göre Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığında harcama yetkilisi görevini

yerine getirmek ve İhale Yetkilisi görevini yürütmek,

 

29.    İdari ve Mali İşler Kalemi ile ilgili olarak;

a)       İdari işler müdürlüğü bürosunun uyumlu ve verimli çalışmasını sağlamak suretiyle denetimini Genel Uygulama Yönergesinin 10. maddesi uyarınca yaparak sonuçlarını

Cumhuriyet Başsavcısına bildirmek,

 

b)       Adliyedeki tüm birimlerin kırtasiye ve matbu evrakını temin ile ilgili işlemleri yürütmek, ödeneklerin takibi ile iş sahiplerine zamanında ve doğru ödeme yapılmasını sağlamak,

c)       Adalet Sarayı ve ek binalar ile ilgili güvenlik, idari ve sosyal işleri yürütmek,

 

d)     3717 Sayılı Kanun uyarınca bankaya yatırılan yol giderleri tazminatı ile ilgili hesapları denetleyerek gerekli işlemleri yürütmek,

 

e)     Ayniyat Saymanlığını denetim altında bulundurmak, konuyla ilgili yönetmelik hükümlerinin ve Bakanlık genelgelerinin ifasını sağlamak,   

                                                                          

 

                        II) CUMHURİYET BAŞSAVCIVEKİLİ (34810) TURHAN  TURUNÇ’un GÖREVLERİ

                                Genel olarak;

                                Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının hem yargısal, hem de idari görevlerinin yerine getirilmesinde hizmetin gereklerine uygun, düzenli ve uyumlu bir işbirliği içinde bulunulması

ve bağlı birimlerin verimli çalışmaları için her türlü tedbiri almakla yükümlü olup, bu açıdan Cumhuriyet başsavcısına karşı sorumludur,

                                Görevleri;

1.     5235 sayılı kanunun 19/4 maddesi uyarınca, İl Cumhuriyet Başsavcısının yokluğunda yerine vekalet etmek,

 

2.       5235 sk. 19/2 md. ne göre, Cumhuriyet Savcıları tarafından ikmal edilen adlî ve idarî görevlere ilişkin işlemleri (Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararları, kamu davasının ertelenmesi

kararları ile kamu davası açılmak üzere düzenlenen iddianameler ve mahkemelerce iddianamenin iadesine dair karara bağlanarak gönderilen dosyaları ve sair işlemleri) UYAP ortamında inceleyip,

eksik ve hatalı tespit ettiği işlemlerin gereğinin yerine getirilmesini sağlamak,

 

3.       5018 sayılı “ Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu” nun 32 nci maddesi uyarınca  Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilgili yapılması gerekli iş ve işlemleri yürütmek,

 

4.       Mahkemelerden verilen ve kamuoyu ile medyanın ilgisini çeken, Adalet Bakanlığınca izlenen önemli olaylarla ilgili kararları incelemek, gerektiğinde kanun yollarına başvurup,

keyfiyetten Cumhuriyet başsavcısına bilgi sunmak,

 

5.       Kabahatler Kanunu ile ilgili yapılan işlem ve kararları denetlemek,

 

6.       Genel Soruşturma Bürosundaki işlemlerin aksaklık ve eksikliklerini tespit ederek Cumhuriyet başsavcısına bildirmek,

 

7.       Adalet Bakanlığı HİGM. Nün 131 no’lu genelgesine göre Hukuk Mahkemeleri Vezne Memurluğunca yürütülen Emanet Para ve kasa hesaplarının denetimini en az ayda bir ve

belirsiz zamanlarda yaparak detaylı karşılaştırmanın yapılmasını, kasa hesaplarının kontrolünü yaparken, tahsilât ve reddiyat makbuzları ile kasa defteri kayıtlarının karşılaştırılmasını,

kasa defteri sayfa toplamlarının şeritli hesap makinesi ile yapılarak gerekli mutabakatın sağlanmasını,Emanet para kasa defterinde, tespit edilecek tahsilat bakiyesine uygun ne miktar

paranın görevlilerin kasasında ve ne miktarının da bankada bulunduğunun araştırılıp, belirlenmesini, hesap şeritlerinin onaylanarak ilgili bankalardan alınacak cevabi yazılar ve tutanaklarla birlikte

 dosyada muhafaza edilmesini yerine getirmek,

 

8.       Tereke ve izale-i şüyu kasa hesaplarının denetimini yapmak,

9.       1. Hukuk ve Ceza Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürleri, Cumhuriyet Başsavcılığı Yazı İşleri Müdürleri ve tüm adliye memurları hakkında 3. Şahıslar tarafından yapılacak şikâyet ve ihbarlar ile

yapılan denetlemeler sırasında re’sen görülen yasalara aykırı bir işlem üzerine genel hükümlere göre soruşturma yaparak sonuçlandırmak ve soruşturma evrakının bir suretini Disiplin Amirleri

Yönetmeliği gereğince yapılacak disiplin soruşturmasına esas olmak üzere merciine göndermek,

10.     1. Sicil Amirleri Yönetmeliğine Göre;

a)    Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler, İnfaz, Muhabere,  Soruşturma ve Esas masası Yazı İşleri Müdürleri ile Bilgi İşlem Müdürü’nün  ve Adliye Saymanı’nın 1. Sicil amiri olarak,

b)    Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler ve Yazı İşleri personeli ile Bilgi İşlem Müdürlüğü personelinin ,  2.sicil amiri olarak, süresinde sicil raporlarını düzenlemek,

      Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre;

  Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik şube müdürü,  psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmenin, İnfaz ve Muhabere Müdürünün ve bölge bilgisayar bilişim sisteminde

 görevli olanlar,  İdari İşler, Yazı İşleri Müdürleri ve Adliye Saymanı ile diğer  personelin ve bilgi işlem müdürlüğünde görevli olan personelin disiplin amiri olarak, disiplin soruşturmalarını 

 yaparak muktezaya bağlamak,  

            

11.    Hâkim ve Cumhuriyet savcıları dışındaki tüm personelin mesai saatlerine uyup uymadıklarını takip ve denetlemek, mesai saatlerine kasten uymadıkları görülenler hakkında yasal işlem başlatmak,

bağlı personelin mesai ve tatil günlerindeki nöbet cetvelini düzenlemek,

 

12.  5235 SK. nun 19.maddesi uyarınca görev ifa etmek için  sürekli nöbet tutmak, gerektiğinde duruşmalara katılmak ve kanun yollarına başvurmak. Ayrıca nöbeti sırasında soruşturma

konusu olayın niteliği, önemi, suç faillerinin çokluğu gibi nedenlerle otopsi veya adli işlem nöbetçisi olan Cumhuriyet savcısı tarafından tek başına yürütülemeyeceği anlaşılan soruşturmalar

 için yeteri kadar Cumhuriyet Savcısı görevlendirmek,

 

13. Soruşturmaların gecikmeden sonuçlanmasını sağlamak için kararlarını incelediği Cumhuriyet savcılarının soruşturma işlemlerini denetleyip, asgari üç ay işlemsiz kalan dosyaların işlem

görmesini sağlamak için dosyalarını  çıkartıp işlem görmesi gerekenlerin listesini ilgili Cumhuriyet savcısına ve bilgi için Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bildirmek,

 

14.  Mazeretleri nedeniyle duruşmaya çıkamayacak durumda olan Cumhuriyet savcılarının yerine görev bölümü düzenlemesi gözetilerek önce refik savcıya, lüzumuna göre de başka bir savcıya

 görev vermek ve ilgili mahkemeyi bilgilendirmek,

 

15. Yurtdışı istinabe evrakının gereğini yerine getirmek ve yabancı ülkede suç işleyip Türkiye’den istenen yabancılar ile Türkiye’de suç işleyip yabancı ülkeye giden Türk uyruklu kişilerin i

adelerine ilişkin işlemleri yürütmek,

 

16.  Adli sicil işlemlerinin, infaz ve ilamat işlemlerinin ve infaz kaleminin genel uygulama yönergesinin 10.maddesi uyarınca denetimini yapmak,

17.  Adli muhabere kalemlerindeki işlemlerin İşbölümüne ve Genel Esaslar Yönergesine uygun yapılıp yapılmadığını

       Genel Uygulama Yönergesinin 10.maddesi uyarınca denetleyerek sonuçlarını Cumhuriyet başsavcısına bildirmek,

18. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Gn. Md. nün 01.01.2006 gün ve 22 sayılı genelgelerine göre ve olay tarihi itibarı ile

      üzerinden bir yıl geçmesine rağmen faili meçhul kalan cinayetler ile ilgili soruşturmaları bizzat yürütmek,

19. Görev Bölümü Genel Uygulama Yönergesinin 14.maddesinde belirtilen konulara ilişkin çıkan uyuşmazlıklar ile

       faili meçhul evraka ilişkin düzenlenen daimi arama karar formuna karşı yapılabilecek itirazları          

      sonuçlandırmak,

20. Cumhuriyet Başsavcılığımız Birim Arşivi işlemlerini, Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Adalet

      Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının 128/1 no’lu genelgesine göre yürütmek, Birim Arşivi Ayıklama ve

      İmha Komisyonuna Başkanlık yapmak,

21. 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası uyarınca gelen başvuruları yanıtlamak, bilgi edinme bürosuna ait yazışmaları

      yürütmek,        

22. Yemekhane Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmek, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının ilgili genelgesi

       uyarınca adliye ile ilgili işlerde İhale Komisyonu Başkanlığı yapmak,

23. Adliye sarayının güvenliğinin sağlanması için gerekli düzenlemeleri Cumhuriyet başsavcısının oluru ile yapmak, seferberlik ve sivil savunma işlerini yürütmek, yangın yönergesinin

gereğini yaparak, personelin bu konuda eğitimini sağlayıp yangın tatbikatını yaptırmak, Eskişehir Adalet Dairesinin faaliyet gösterdiği Adliye sarayının genel temizliğini denetlemek, elektrik

ve su sarfiyatının kontrolünü sağlamak, bakım, onarım, temizlik ile ilgili sair işleri yürütmek,

24. Adalet Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından Lojman olarak satın alınan Kentpark Konaklarındaki 64 adet dairenin kat mülkiyeti yasası ve mevcut sözleşmeler kapsamındaki her türlü

idari iş ve işlemlerini yürütmek ve sonucundan Cumhuriyet başsavcısına bilgi vermek 

                         B) ÖZEL SORUŞTURMALAR

 

                         I-) CUMHURİYET SAVCISI (42537) YUNUS ABDULLAH TOKGÖZ’ün  GÖREVLERİ

1.     İhaleye fesat karıştırma, zimmet, irtikap, rüşvet suçları ve bu suçlar ile bağlantılı suçlar ve Avukatların görevlerinden doğan ve görev esnasındaki suçların soruşturmalarını yürütmek,

Devletin üst düzey görevlerinde bulunmuş şahıslar hakkındaki iddialar, noterlerin görevlerinden doğan veya görev sırasında işledikleri suçların soruşturmaları yaparak muktezaya bağlamak,

2.     Baro tarafından avukatlar hakkında verilen disiplin kararlarına ilişkin 1136 sk.nun 142.maddesi uyarınca Adalet Bakanlığı nezdinde itiraz yoluna gidilip gidilmeyeceği ile ilgili görüş bildirerek,

 bu konuya ilişkin gerekli işlemleri yürütmek, 

3.     Numarasına bakılmaksızın 5232 SK. İle değişik 4483 SK. 12. maddesinde sayılan ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın yetki ve görevi kapsamında kalan Memurlar ve birlikte suç işlemiş

 olmaları halinde soruşturma usulleri farklı olsa dahi suç ortakları ile ilgili soruşturmaları ve adli kolluk amirlerinin görevlerinden doğan veya görevleri sırasında işledikleri suçları

bizzat yürütmek, gerektiğinde 4483 Sayılı Kanunun 15.md. ne göre ilgili kişiler hakkında soruşturma açarak muktezasını tayin etmek,

4.     Cumhuriyet başsavcısı tarafından kendisine verilmesi halinde, 5232 SK. İle değişik 4483 S.K. 12/1 maddesinde sayılan kişilerden “kaymakamlar” veya diğer memurlar ile ilgili

soruşturmaları bizzat yürütmek,

5.     Bu işbölümü yürürlük tarihinden önce derdest ve sonra intikal edecek olan,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması hakkındaki

KHK. ve 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK. Kapsamında yapılacak soruşturmalara bakmak ve sonuçlandırmak,

6.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

 kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

 gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

7.     Basın Suçları ve Basın yolu ile İşlenen Suçlar Hakkında;

     a. Mahalli ve diğer yayınlarda yayımlanan ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığını ilgilendiren “kitap, dergi, bülten, bildiri vs. mevkuteleri” inceleyip suç unsuru gördüğü takdirde kanuni gereğine

 tevessül edilerek muktezasını tayin etmek,

    b. 5187 SK. nun 7. md. si uyarınca verilen beyannameleri alarak, tutulan kayıtları denetlemek ve şartları oluştuğunda bu kanuna aykırılık durumunda gerekli soruşturmaları yürütmek,

keza 5187 sk.nun 10.md.si uyarınca mahalli yayınlarla ilgili olarak Eskişehir ilinde basılan eserlere ve Basın Savcılığı olarak ibraz edilen eserlere basın kanunu gereğince alındı belgesi vermek,

sahneye konulacak oyunların senaryolarını incelemek, müstehcen veya suç unsuru gördüğünde yasal gereğini yapmak,

        c. Basın yolu ile işlenen tüm suçların soruşturmasını numarasına bakılmaksızın yürütmek,

        d. Matbaalar kanunu, Küçükleri muzır neşriyattan koruma kanunu, Telsiz kanunu ve Radyo ve Televizyonların kuruluş ve yayınları hakkında kanun kapsamındaki suçların soruşturmasını yürütmek,

 

8.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

9.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan

ve zaman gözetmeden bizzat yapmak

10. Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

11.  Cumhuriyet başsavcısı  ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak

 

 C) ÖZEL SUÇ BÜROLARINDA GÖREVLİ CUMHURİYET SAVCILARI:

 

                aa) Müracaat ve Adli İşlemler Büro Savcısı;

 

                I.)    CUMHURİYET SAVCISI (35266) İsmail KARTEPER’in GÖREVLERİ

 

1.     “Müracaat ve adli işlemleri inceleme-denetleme Cumhuriyet savcılığı görevini yürütmek

        a)    C.Başsavcılığımıza ihbar veya şikâyet yolu ile gelen başvurularla ilgili işlemleri yürütmek, bunlarla ilgili ifadeleri bizzat almak, uzlaşma kapsamında bir suç var ise öncelikli

yapılması gerekli işlemleri CMK 253.maddeleri gereğince yapmak, ön ödemelik işlemleri TCK 75.maddesine göre yerine getirmek ve bunun gibi soruşturma konusuna göre ivedilikle

yapılması gerekli işlemleri eksiksiz biçimde yerine getirdikten sonra işbölümü esaslarına uygun bir şekilde ve UYAP ortamında evraka soruşturma numarası verilmesini ve dosyanın ilgili s

oruşturma savcısına tevdiini sağlamak,

        b)    İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve bağlı diğer Jandarma Komutanlıklarının adli kolluk birimlerince (Çocuk suçları ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

kapsamındaki suçların, Organize ve Terör suçu niteliğindeki suçların ve 2313 Sayılı Kanun ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188–189–190-191 ve 192.Maddeleri kapsamında kalan,

konusu uyuşturucu-uyarıcı maddeler olan suçların dışında) yürütülen tüm soruşturmalarda adli işlemleri inceleme-denetleme görevini yürütmek,

        c)     Görev alanındaki adli kolluğa ait denetleme sonuçlarını CMK’nun 166.maddesine göre Cumhuriyet başsavcısı tarafından düzenlenecek değerlendirme raporuna esas olacak şekilde

 yıl sonunda Cumhuriyet başsavcısına sunmak,

        d)    Ayrıca, kontrolünde yürütülüp kolluktan fezleke ile gelen evrakı inceleyip, soruşturmada eksiklik görmediği takdirde evrakı doğru vasıflandırarak ve vasıflandırmanın

UYAP ortamında kontrolünü de yaparak  soruşturma numarası verilmesini ve dosyanın ilgili soruşturma savcısına tevdiini sağlamak,

 

2.     UYAP projesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,

3.     Otomatik tevzii sistemi sistemine göre dosya alacak olanlar ile sabit sayıda dosya alacak C.Savcılarının UYAP ortamında soruşturma dosyalarının tevzii işlemlerini

yapmak ve kontrol etmek,

4.     İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğüyle, Çarşı, Ertuğrulgazi, Tepebaşı, Sakarya, Kurtuluş, Ş.Gaffar Okan Polis Merkezi Amirlikleri ile Seyitgazi, Mihalgazi,

Sarıcakaya Emniyet Amirlikleri ayrıca

İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve buraya bağlı Hekimdağ, Çukurhisar, Gündüzler, Mihalgazi, Sarıcakaya ve  Seyitgazi Jandarma Bölük Komutanlıklarının CMK.92.md. ve 166.md.

ne göre denetimini yapmak, düzenlenecek raporların her üç ayda bir Cumhuriyet Başsavcısına sunmak,

 

5.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

6.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile

doğrudan ilgili sayılır) kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli

makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

9.       Cumhuriyet başsavcısı ve C. başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

                       bb) Çocuk Suçları Adli İşlemler  Müracaat Bürosu  Savcısı  ;

 

                I.)    CUMHURİYET SAVCISI  (27788)  METİN KURT’un GÖREVLERİ                 

1.     5395 Sayılı Yasaya göre ”Suça Sürüklenen Çocuklar ile suçu birlikte veya karşılıklı işledikleri takdirde büyükler” hakkındaki (toplumsal olaylar ve örgütlü suçlar hariç )

soruşturmalarla ilgili  dosyaların  ilk işlemlerini  (ifade alma, tutuklama veya adli kontrole sevk, ilk etapta Eskişehir Adli Tıp Şub. Müdürlüğünden alınabilecek rapor vb.)

eksiksiz biçimde yerine getirdikten sonra, işbölümü esaslarına uygun bir şekilde ve UYAP  ortamında evrakın  soruşturmaya kaydı ile,  dosyanın ilgili çocuk suçlarının soruşturmasını

yapmakla görevli C. Savcılarına eşit biçimde tevdiini sağlamak,

 

2.   İlçe C. Başsavcılıklarınca Ağır Cezalık suç olması nedeni ile fezlekeye bağlanarak gönderilen soruşturma evrakından, şüphelilerden en az biri çocuk olanların yukarıda

1. maddede sayılan işlemlerini yapmak.

3.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

4.     5395 Sayılı Kanunun 30.maddesinde belirtilen görevleri yerine getirerek 5395 Sayılı Kanun ile 24 Aralık 2006 tarihli ve 26386 sayılı R.G.’de yayımlanan ilgili yönetmeliklerin ve

genelgelerin tüm unsurları ile uygulanmasını sağlamak,

5. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesinin  ve  İl Merkez Jandarma Komutanlığı ile bağlı diğer Jandarma Komutanlıklarının çocuk suçlarına ilişkin yürüttüğü,

 adli işlemleri inceleme-denetleme görevini CMK.92.md. ne göre yürütmek ve bu adli kolluğa ait denetleme sonuçlarını CMK’nın 166.maddesine göre

Cumhuriyet başsavcısı tarafından düzenlenecek değerlendirme raporuna esas olacak şekilde her üç ayda bir Cumhuriyet başsavcısına sunmak,

6.  Adli Emanete ilişkin olarak yapılması gereken iş ve işlemler ile CMK.’nın 81.maddesinde ve ”Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ile Fizik Kimliğinin

Tespiti Hakkındaki Yönetmelik” in 16 ve 22. maddesinde açıklandığı üzere, kovuşturma sonucunda verilen beraat ve mahkûmiyet kararında imha edilmesi istenen kişisel verilerin i

mhası işlemlerini yürütmek,(Ancak soruşturma evresindeki imha işlemleri kovuşturmaya yer olmadığı kararı veren Cumhuriyet savcısınca yapılacaktır.

 

7.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

8.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan

 ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

9.   Cumhuriyet başsavcısı ve C. başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak

           

               II-) CUMHURİYET SAVCISI (35845) METİN BAŞARAN’ın GÖREVLERİ

 

1. “Suça sürüklenen çocuklar ile suçu birlikte veya karşılıklı işledikleri takdirde büyükler” hakkındaki derdest  dosyaları ile diğer soruşturma dosyalarından kendisine

 tevdii edilenleri  sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3. 5395 Sayılı Kanunun 30.maddesinde belirtilen görevleri yerine getirerek 5395 Sayılı Kanun ile 24 Aralık 2006 tarihli ve 26386 sayılı R.G.’de yayımlanan ilgili yönetmeliklerin ve genelgelerin

 tüm unsurları ile uygulanmasını sağlamak,

4.  Eskişehir (1). Çocuk Mahkemesince verilen  kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasa yollarına  başvurmak,

5.  Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

6. Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

7. Cumhuriyet başsavcısı ve C. başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

                  III -CUMHURİYET SAVCISI (38786) AYHAN GÖKALP’in GÖREVLERİ

 

1. “Suça sürüklenen çocuklar ile suçu birlikte veya karşılıklı işledikleri takdirde büyükler” hakkındaki derdest  dosyaları ile diğer soruşturma dosyalarından kendisine

 tevdii edilenleri  sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3. 5395 Sayılı Kanunun 30.maddesinde belirtilen görevleri yerine getirerek 5395 Sayılı Kanun ile 24 Aralık 2006 tarihli ve 26386 sayılı R.G.’de yayımlanan ilgili yönetmeliklerin ve

genelgelerin tüm unsurları ile uygulanmasını sağlamak,

4.  Eskişehir (2). Çocuk Mahkemesince verilen  kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasa yollarına  başvurmak,

5.  Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

6. Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

7.Cumhuriyet başsavcısı ve C. başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        cc )  Kaçakçılık-Organize, Uyuşturucu ve Terör Şuçları Bürosu;

 

I.)      CUMHURİYET SAVCISI (36037)  İRFAN SARICI’nın GÖREVLERİ

 1-   Bu işbölümü öncesinde C. Savcısı Bünyamin Gür tarafından yürütülen evrak ile bu işbölümünden sonra

        a) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların ( ½)  soruşturmaları,           

        b) 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasının 220 maddesi kapsamında örgüt kurmak suretiyle ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarla ilgili ( ½ ) soruşturmaları  yapmak ve sonuçlandırmak.

        c) 2313 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188–189–190-191ve192.Maddeleri kapsamında kalan (konusu uyuşturucu-uyarıcı maddeler olan )

suçların (½ ) soruşturmalarını yapmak ve sonuçlandırmak,

        d) Petrol ve Petrol Piyasası Kanunları ile bu mevaddan ceza hükümleri içeren petrol ile ilgili tüm suçların (½) soruşturmalarını yapmak ve sonuçlandırmak,  

        e) Tütün ve tütün mamulleri ve alkol ile ilgili ceza hükümleri içeren tüm yasaya aykırı eylemler ile ilgili  (½)  soruşturmaları  yapmak ve sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma

 ile doğrudan ilgili sayılır) kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer

adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak

3.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

 

4.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

 kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

 

5.     İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Merkez Jandarma Komutanlığı ve bağlı diğer Jandarma Komutanlıklarının adli kolluk birimlerinin 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele

 Kanunu kapsamındaki,Organize ve Terör niteliğindeki ve 2313 ve 5237sayılı Türk Ceza Kanununun 188–189–190-191 ve 192.Maddeleri kapsamında kalan (konusu uyuşturucu-uyarıcı maddeler olan )

suçlara ait yürüttüğü tüm soruşturmalarda adli işlemleri inceleme-denetleme görevini yürütmek, ayrıca görev alanındaki adli kolluğa ait denetleme sonuçlarını CMK’nun 166.maddesine göre

Cumhuriyet başsavcısı tarafından düzenlenecek değerlendirme raporuna esas olacak şekilde yıl sonunda Cumhuriyet başsavcısına sunmak,

 

6.     İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık, Organize Şube Müdürlüklerinin CMK.92.ve 166.md. lerine göre denetimini yapmak,

7.     İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Terör Şube Müdürlüklerinin CMK.92.ve 166.md. lerine göre denetimini yapmak,

8.       Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

                        II. ) CUMHURİYET SAVCISI (42449) TAYFUN ATAK’ın GÖREVLERİ

 

1.   3713 sayılı Yasa kapsamında kalan suçların  soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,  

2.   Bu işbölümü öncesinde C. Savcısı Muhittin Akman tarafından yürütülen evrak ile bu işbölümünden sonra

 

        a) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamındaki suçların (½) soruşturmalarını yapmak ve sonuçlandırmak,

        b) 5237 Sayılı Türk Ceza Yasasının 220 maddesi kapsamında örgüt kurmak suretiyle ve örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlarla ilgili  (½ )

soruşturmalarını  yapmak ve sonuçlandırmak.

        c) 2313 ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188–189–190-191ve192.Maddeleri kapsamında kalan (konusu uyuşturucu-uyarıcı maddeler olan )

suçların ( ½) soruşturmalarını yapmak ve sonuçlandırmak,

        d) Petrol ve Petrol Piyasası Kanunları ile bu mevaddan ceza hükümleri içeren petrol ile ilgili tüm suçlarının               ( ½ )  soruşturmalarını yapmak ve sonuçlandırmak,  

        e) Tütün ve tütün mamulleri ve alkol ile ilgili ceza hükümleri içeren tüm yasaya aykırı eylemlerin  (½)  soruşturmalarını yapmak ve sonuçlandırmak,

3.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan

soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır) kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet

yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak

 

4.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

 

5.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk

 olmadıkça kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

 

6. İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık, Organize Şube Müdürlüklerinin CMK.92.ve 166.md. lerine göre denetimini yapmak,

 

7. Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

       dd  -Adli Muhabere Bürosu (Yakalama-Talimat-Kabahat) ve  Daimi Arama  Büroları ;

 

                I -CUMHURİYET SAVCISI  (24591)  GALİP KARAYAZI’nın GÖREVLERİ

 

1.     CMK.98, 100, 199’a göre çıkarılan Yakalama emri ve CMK.248/5’e göre kaçaklar hakkında verilen tutuklama kararları ile ilgili işlemleri yapmak.

 CMK. nın 38.maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan tebligatları alarak veya alınmasını sağlayarak, süresi içinde ilgili

Cumhuriyet savcısına veya büroya gereği için teslimini sağlamak,

 2.     Kabahatler Kanunu gereğince Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılması gerekli soruşturma işlemlerini yerine getirmek,

 

3.     Talimat ( İstinabe) evrakı gereğini yapmak ve sonuçlandırmak

4.     Günlük adli muhabere evrakı gereği ile (Adalet Komisyonuna intikalini gereken evrak hariç) reddiyat ve tahsilât makbuzlarının günlük imza işleri ile

 Esas Bürosundan çıkacak genel imza işlerini yerine getirmek,

 5.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce

 yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır) kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla

 ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

6.    Tüm yıllara ait devrede gelen ve bundan sonra failinin zaman aşımına kadar aranması yazıya bağlanan tüm

        soruşturmaları (insan öldürme suçları hariç) yapmak ve sonuçlandırmak,

        (Bu soruşturmaların daimi arama bilgi formu doldurulup kendisine verilmesinden sonra, evrakı inceleyerek eğer dosyada araştırılması gereken

 bir hususun varlığını tespit etmiş ise bu hususu ve gerekçesini açıklayan bir yazı ile dosyayı itirazen görevli Cumhuriyet başsavcıvekiline gönderecek, itirazının kabulü halinde ise

 dosya daimi arama bilgi formunu dolduran Cumhuriyet savcısına gereği için iade edilecektir.)

7.     Eskişehir (1.) Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içersinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn. Md. nün genelgeleri uyarınca

 en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek

 düzenlenecek olan denetleme tutanağının Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel kartonuna koyulmasını sağlamak. Eskişehir (1.) Noterliğinin ( Noter hariç) personeli hakkında ihbar ve

 şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

8.  Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

ee  -UZLAŞTIRMA BÜROSU

I.) CUMHURİYET SAVCISI  (35314)  BÜLENT YILDIZ’ın GÖREVLERİ

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UZLAŞMA kapsamında kalan suçların soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,

bu bağlamda uzlaşma sonucunda edimin def’aten yerine getirilmesi halinde, şüpheli  hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek. Edimin yerine getirilmesinin

 ileri tarihe bırakılması, takside bağlanması veya süreklilik arzetmesi hallerinde, 171 inci maddedeki şartlar aranmaksızın, şüpheli hakkında kamu davasının açılmasının ertelenmesine

karar vermek. Kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararından sonra, uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda, 171 inci maddenin dördüncü fıkrasındaki

şart aranmaksızın, kamu davası açmak .

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma

 ile doğrudan ilgili sayılır) kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer

adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3.   Eskişehir 3.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara

karşı yasa yollarına başvurmak, duruşma harici mütalaaları vermek,

4.     Eskişehir( 2.) İcra Mahkemesince verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasal yollara başvurmak 

5.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

6.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa

 bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

 

8.       Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekilleri tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

                                                        D) SORUŞTURMA SAVCILARI

 

 

                I.) CUMHURİYET SAVCISI (33344) AYDIN TEKİN GÖREVLERİ

 

1.   Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen yeni evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif

kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlama

 

3.   2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ve önemli toplumsal olayların soruşturmasını yapmak ve bu konuda kollukla koordine kurmak

 

4.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

 

5.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak

 

6.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

7.    Cumhuriyet başsavcısı ve C. başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

                I1.) CUMHURİYET SAVCISI (33528) ERDOĞAN YILDIRIM’IN GÖREVLERİ

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen yeni evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından

muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak

3.     (2.) İcra Müdürlüğünün her yıl Ocak ayının ilk 15’inden önce yıllık teftiş ve denetimini yapmak, düzenleyeceği teftiş raporlarını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.ne göndermek üzere

Cumhuriyet Başsavcılığına sunmak, ayrıca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda 2. İcra Müdürlüğünün para ve pul hesaplarının denetlenerek, denetim sırasında tahsilat ve reddiyat makbuzları ile kasa

 defterinin karşılaştırılması, kasa defteri sayfa toplamlarının “ şeritli hesap makinesi “ ile hesaplanarak, şeritlerinin onaylanmasını müteakip düzenlenecek tutanak ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığındaki

özel dosyasında muhafaza edilmesi ve asgari 3 ayda bir yapılacak olan denetleme sonuçlarının yıl sonunda yapılacak denetimlerle de detaylı karşılaştırma yapılmasını sağlamak 

4.     (2.) İcra müdürlüğü personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

5. Eskişehir (4) Aile Mahkemesinde, Cumhuriyet savcısının katılımı ile görülen davalarda görüldü ve tebligat

işlemlerini yapmak,

6.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

 

7.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

8.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk

olmadıkça kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

9.  Cumhuriyet başsavcısı  ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

                III.) CUMHURİYET SAVCISI (34585) ŞÜKRAN DEDEAĞAOĞLU’un GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik

tevzi işlemi ile verilen yeni evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan

soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır) kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da

başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3. (6.)İcra Müdürlüğünün her yıl Ocak ayının ilk 15’inden önce yıllık teftiş ve denetimini yapmak, düzenleyeceği teftiş raporlarını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.ne göndermek üzere

Cumhuriyet Başsavcılığına sunmak ayrıca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda 6. İcra Müdürlüğünün para ve pul hesaplarının denetlenerek, denetim sırasında tahsilat

 ve reddiyat makbuzları ile kasa defterinin karşılaştırılması, kasa defteri sayfa toplamlarının “ şeritli hesap makinesi “ ile hesaplanarak, şeritlerinin onaylanmasını müteakip

düzenlenecek tutanak ile birlikte Cumhuriyet başsavcılığındaki özel dosyasında muhafaza edilmesi ve asgari 3 ayda bir yapılacak olan denetleme sonuçlarının yıl sonunda yapılacak

denetimlerle de detaylı karşılaştırma yapılmasını sağlamak,

4. (6.) İcra müdürlüğü personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

5. Eskişehir (3) Aile Mahkemesinde, Cumhuriyet savcısının katılımı ile görülen davalarda görüldü ve tebligat

işlemlerini yapmak,

6.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

7.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapma

8.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırma,

9.    Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekilleri tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

                IV.) CUMHURİYET SAVCISI (34873) TÜLAY NERMİN BODUR’ın GÖREVLERİ

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen yeni evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından

muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak.

3.     Eskişehir (3.) Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içersinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.nün genelgeleri uyarınca en az 3 ayda bir olmak üzere

belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağının

Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel kartonuna koyulmasını sağlamak. Eskişehir (3.) Noterliğinin ( Noter hariç) personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının

denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

4.   Eskişehir (3.) İcra Mahkemesince verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

5.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

6.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.     Cumhuriyet başsavcısı  ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

                V.) CUMHURİYET SAVCISI (35018) Hasan Ali AYDIN’ın GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen yeni evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

 kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından

muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak

3.     Eskişehir (5.) Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içersinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn. Md. nün genelgeleri uyarınca en az 3 ayda bir olmak üzere

belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağının

Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel kartonuna koyulmasını sağlamak. Eskişehir (5.) Noterliğinin (Noter hariç) personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler

yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

4.     Eskişehir 2.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

5.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

6.   Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

7.    Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.    Cumhuriyet başsavcısı  ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,          

 

                VII.) CUMHURİYET SAVCISI( 37165 ) MEHMET EMİN ERTEM’İN GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen yeni evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından

 muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak

3.     Eskişehir (2.) Asliye Hukuk Mahkemesinde, Cumhuriyet savcısının katılımı ile görülen nüfus kanunu, dernekler kanunu, medeni kanun vs. gibi kanunlardan kaynaklanan davalarda iddia makamını

 temsil etmek ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,

4.     Eskişehir (4.) İcra Müdürlüğünün her yıl Ocak ayının ilk 15’inden önce yıllık teftiş ve denetimini yapmak, düzenleyeceği teftiş raporlarını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.ne göndermek üzere

Cumhuriyet Başsavcılığına sunmak ayrıca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda 4. İcra Müdürlüğünün para ve pul hesaplarının denetlenerek, denetim sırasında tahsilat ve reddiyat makbuzları ile

 kasa defterinin karşılaştırılması, kasa defteri sayfa toplamlarının “ şeritli hesap makinesi “ ile hesaplanarak, şeritlerinin onaylanmasını müteakip düzenlenecek tutanak ile birlikte

 Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel dosyasında muhafaza edilmesi ve asgari 3 ayda bir yapılacak olan denetleme sonuçlarının yıl sonunda yapılacak denetimlerle de detaylı karşılaştırma yapmak,

5.     (4.)icra müdürlüğü personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

6.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

7.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan

ve zaman gözetmeden bizzat yapmak

8.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

9.    Cumhuriyet başsavcısı  ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

              VIII.) CUMHURİYET SAVCISI( 37224 ) CELALETTİN KARANFİL’in GÖREVLERİ

1.     Bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen yeni evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın

gereğini yapıp sonuca bağlamak

3.     (7.) İcra Müdürlüğünün her yıl Ocak ayının ilk 15’inden önce yıllık teftiş ve denetimini yapmak, düzenleyeceği teftiş raporlarını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.ne göndermek üzere

Cumhuriyet Başsavcılığına sunmak ayrıca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda 7. İcra Müdürlüğünün para ve pul hesaplarının denetlenerek, denetim sırasında tahsilat ve reddiyat makbuzları ile

kasa defterinin karşılaştırılması, kasa defteri sayfa toplamlarının “ şeritli hesap makinesi “ ile hesaplanarak, şeritlerinin onaylanmasını müteakip düzenlenecek tutanak ile birlikte

Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel dosyasında muhafaza edilmesi ve asgari 3 ayda bir yapılacak olan denetleme sonuçlarının yıl sonunda yapılacak denetimlerle de detaylı karşılaştırma yapmak,

4.     (7.) İcra müdürlüğü personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

5.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

6.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan ve

zaman gözetmeden bizzat yapmak

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.    Cumhuriyet başsavcısı  ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

                       

                IX.) CUMHURİYET SAVCISI (38087) ÜNAL DOĞAN’ın GÖREVLERİ

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü derdest evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

 gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3.     İlçelerden Çifteler Ceza Mahkemeleri tarafından verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

4.  Eskişehir (3)  Asliye Hukuk Mahkemesinde Cumhuriyet savcısının katılımı ile görülen nüfus kanunu, dernekler kanunu, medeni kanun vs. gibi kanunlardan kaynaklanan davalarda görüldü ve

tebligat işlemini yapmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak

5.    Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

6.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan ve

 zaman gözetmeden bizzat yapmak,

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.     Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

                X.) CUMHURİYET SAVCISI (38469) ORHAN SANCAK’ın GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü derdest evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,

2.     Eskişehir 1.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

3.     İlçelerden Mihalıççık Ceza Mahkemeleri tarafından verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

4.     Eskişehir  (2.) Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içersinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn. Md. nün genelgeleri uyarınca en az 3 ayda bir olmak üzere

belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağının

Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel kartonuna koyulmasını sağlamak. Eskişehir (2.) Noterliğinin ( Noter hariç) personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler

 yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

5.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak

6.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

7.  Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan

ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

8.   Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

9.   Cumhuriyet başsavcısı  ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

                XI.) CUMHURİYET SAVCISI (38780)    HASAN GÖNEN’in GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen evrakın ve elindeki derdest evrakın

soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak.

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

 kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın

gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3.     Eskişehir    (4) Asliye Hukuk Mahkemesinde, Cumhuriyet savcısının katılımı ile görülen nüfus kanunu, dernekler kanunu, medeni kanun vs. gibi kanunlardan kaynaklanan davalarda görüldü ve

tebligat işlemini yapmak ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,

4.     Eskişehir 2.Asliye Ceza Mahkemesi’nden verilecek hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı yasa yollarına başvurmak, duruşma harici mütalaaları vermek,

5.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

 

6.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan

ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.       Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

               XII.) CUMHURİYET SAVCISI (38808) HASAN KARAGÖZ’ün GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen yeni evrak ve 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin

Önlenmesine dair Kanundan kaynaklanan suçların soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

 kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh uhtesinde bulunan görevlerden: Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından

 muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak.

3.     Eskişehir (4.)Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içersinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.nün genelgeleri uyarınca en az 3 ayda bir olmak üzere

 belirsiz zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağının

Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel kartonuna koyulmasını sağlamak. Eskişehir (4.) Noterliğinin (Noter hariç) personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının

denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

4.     Adalet Bakanlığı Yayın İşleri D.Bşk.nın 07.02.2006 gün ve 122 Sayılı Genelgeleri uyarınca Kütüphane Komisyonu Başkanlığı görevini yürüterek, anılan 122 Sayılı Genelge uyarınca gerekli iş ve işlemleri yapmak,

5.     Eskişehir 6.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

6.     Eskişehir (1) Aile Mahkemesinde, Cumhuriyet savcısının katılımı ile görülen davalarda görüldü ve tebligat işlemlerini yapmak,  

7.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

8.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak

9.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

10.  Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili  tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

                XIII.) CUMHURİYET SAVCISI (39788) Hakan Ali ERKAN ‘ın GÖREVLERİ

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen evrakın ve elindeki derdest evrakın

soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak.

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3. Eskişehir 1.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı yasa yollarına başvurmak, duruşma harici mütalaaları vermek,

4.     Eskişehir ( 8.) Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içersinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn. Md. nün genelgeleri uyarınca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz

zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağının

 Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel kartonuna koyulmasını sağlamak. Eskişehir (8.) Noterliğinin (Noter hariç) personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının

 denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

5.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

6.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan

 ve zaman gözetmeden bizzat yapmak

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

 

8.       Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

               XIV.) CUMHURİYET SAVCISI (40750) MUSTAFA OĞAN’ın GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde C. Savcısı İrfan SARICI’nın soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra  UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen yeni evrakın

soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

 gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak.

3.     Eskişehir (7.)Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içersinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.nün genelgeleri uyarınca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz

 zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağının Cumhuriyet Başsavcılığındaki

özel kartonuna koyulmasını sağlamak. Eskişehir (7.) Noterliğinin ( Noter hariç) personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler

sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

4.     İlçelerden Sivrihisar  Ceza Mahkemeleri tarafından verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

5.     Eskişehir 4.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara, CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

6.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

7.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa

 bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

8.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

 

9.     Cumhuriyet başsavcısı  ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

                       XV.) CUMHURİYET SAVCISI (41408) BÜNYAMİN GÜR’ün GÖREVLERİ

1.    Bu işbölümü öncesinde C. Savcısı Erdal Yatmış’ın soruşturmasını yürüttüğü evrak ile  bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen yeni evrakın s

oruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak

2.     Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenen suçlarla ilgili soruşturmaları yürütmek ve sonuçlandırmak,

3.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak

4.     (1.)İcra Müdürlüğünün her yıl Ocak ayının ilk 15’inden önce yıllık teftiş ve denetimini yapmak, düzenleyeceği teftiş raporlarını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.ne göndermek üzere

Cumhuriyet Başsavcılığına sunmak ayrıca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda 1. İcra Müdürlüğünün para ve pul hesaplarının denetlenerek, denetim sırasında tahsilat ve reddiyat makbuzları ile

kasa defterinin karşılaştırılması, kasa defteri sayfa toplamlarının “ şeritli hesap makinesi “ ile hesaplanarak, şeritlerinin onaylanmasını müteakip düzenlenecek tutanak ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığındaki

özel dosyasında muhafaza edilmesi ve asgari 3 ayda bir yapılacak olan denetleme sonuçlarının yıl sonunda yapılacak denetimlerle de detaylı karşılaştırma yapılmasını sağlamak,

5.     (1.) İcra müdürlüğü personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

6.   Eskişehir 5.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara, CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

7.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

8.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

9.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

10. Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

          XVI.) CUMHURİYET SAVCISI (42132) SALİH UÇAR’ın GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen evrakın ve elindeki derdest evrakın

soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak.

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3.     Eskişehir 4. Asliye Ceza Mahkemesinden verilecek hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı yasa yollarına başvurmak, duruşma harici mütalaaları vermek, 

4.     (8.)İcra Müdürlüğünün her yıl Ocak ayının ilk 15’inden önce yıllık teftiş ve denetimini yapmak, düzenleyeceği teftiş raporlarını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.ne göndermek üzere

Cumhuriyet Başsavcılığına sunmak ayrıca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda 8. İcra Müdürlüğünün para ve pul hesaplarının denetlenerek, denetim sırasında tahsilat ve reddiyat

makbuzları ile kasa defterinin karşılaştırılması, kasa defteri sayfa toplamlarının “ şeritli hesap makinesi “ ile hesaplanarak, şeritlerinin onaylanmasını müteakip düzenlenecek tutanak ile birlikte

Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel dosyasında muhafaza edilmesi ve asgari 3 ayda bir yapılacak olan denetleme sonuçlarının yıl sonunda yapılacak denetimlerle de detaylı karşılaştırma yapılmasını sağlamak,

5.     (8.) İcra müdürlüğü personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

6.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

7.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak, 

8.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

9.    Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

                         XVII.) CUMHURİYET SAVCISI (139650) ALP GİRAY YAPAR’ın GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen evrakın ve elindeki derdest evrakın

soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak.

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve

Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3.     Eskişehir (2) Aile Mahkemelerinde, Cumhuriyet savcısının katılımı ile görülen davalarda görüldü ve tebligat işlemlerini yapmak,

4. Eskişehir (9.) Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içersinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn. Md. nün genelgeleri uyarınca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz

 zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme tutanağının Cumhuriyet Başsavcılığındaki

özel kartonuna koyulmasını sağlamak. Eskişehir (9.) Noterliğinin ( Noter hariç) personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında

 tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

5.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

6.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak 

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.    Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

                         XVIII.)CUMHURİYET SAVCISI (139809) TUĞÇE ÇİTÇİ YAPAR’ın GÖREVLERİ

 

1.     Bu işbölümü öncesinde soruşturmasını yürüttüğü evrak ile bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen evrakın ve elindeki derdest evrakın

soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak.

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

 kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve

Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3Eskişehir 6.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara

karşı yasa yollarına başvurmak, duruşma harici mütalaaları verme

4.     Eskişehir  (6.) Noterliğinin her yıl Mayıs ayı içersinde yıllık teftiş ve denetimini yapmak, ayrıca Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn. Md. nün genelgeleri uyarınca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz

 zamanlarda yevmiye defteri ile diğer belgelerin matbu teftiş raporlarında istenilen bütün hususları kapsayacak şekilde denetleyerek düzenlenecek olan denetleme

tutanağının Cumhuriyet Başsavcılığındaki özel kartonuna koyulmasını sağlamak. Eskişehir (6.) Noterliği ( Noter hariç) personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler

yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

5.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

6.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.    Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,                  

               XIX.)CUMHURİYET SAVCISI (153269) MEVLÜT KARATAŞ’ın  GÖREVLERİ

 

1.  Bu işbölümünden sonra UYAP üzerinden otomatik tevzi işlemi ile verilen evrakın ve elindeki derdest evrakın soruşturmasını yapmak ve sonuçlandırmak

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

 kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve

Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3.     Eskişehir (1.) Asliye Hukuk Mahkemesinde, Cumhuriyet savcısının katılımı ile görülen nüfus kanunu, dernekler kanunu, medeni kanun vs. gibi kanunlardan kaynaklanan davalarda iddia makamını

 temsil etmek ve gerektiğinde kanun yollarına başvurmak,

4.     İlçelerden  Beylikova Ceza Mahkemeleri tarafından verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

5.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan

ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

6.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.    Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekili tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

                                                      E) DURUŞMA SAVCILARI

 

                I - CUMHURİYET SAVCISI ( 33429) CEVDET BEŞİKÇİ’nin GÖREVLERİ

 

1.     Eskişehir 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddia makamının temsili ile gerektiğinde bu mahkemeden verilecek kararlara karşı yasa yollarına başvurmak, duruşma harici mütalaaları vermek,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla

gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3.     Eskişehir (1.) İcra Mahkemesince verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

4.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

5.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak

6.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

7.  Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcı vekilleri tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

       

         II.) CUMHURİYET SAVCISI (35304) VAHİDE KAYA’nın GÖREVLERİ

 

1.     Eskişehir 2.Ağır Ceza Mahkemesi’nde iddia makamının temsili ile gerektiğinde bu mahkemeden verilecek kararlara karşı Yasa yollarına başvurmak, duruşma harici mütalaaları vermek,

2.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif

kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

3.     Eskişehir 3.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararlara CMK.273/3 maddesi uyarınca görüldü vererek, gerektiğinde yasal yollara başvurmak,

4.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

5.     Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak

6.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

7.    Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekilleri tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

 

 

F ) İLAMAT- İNFAZ VE CEZA İNFAZ KURUMLARI SAVCILARI

               

                1. ) CUMHURİYET SAVCISI (25111) MEHMET MÜSEBBİH ERGİN’in GÖREVLERİ

 

1.     İcra Mahkemelerinden verilen kararlar ve mahkemelerce verilen idari para cezalarının infazı işlemlerini yürütmek, ayrıca amme alacaklarının tahsili ile hapsen tazyik ve tazyik hapsi

kararlarının gereğini yerine getirmek,

2.     Eskişehir H Tipi Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu genel gözetimini, sicil ve disiplin işlemlerini yürütmek, personel üzerinde Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler çerçevesinde

 her türlü denetim ve gözetim yetkisini kullanmak, asayiş ve güvenlik konularında lüzum göreceği tüm tedbirleri almak. Denetleme sırasında göreceği tüm eksiklikleri denetleme defterine yazmak

 ve takibini yapmak, öngördüğü tedbirleri ve denetleme sonuçlarını Cumhuriyet Başsavcısına bildirmek,

3.     Eskişehir H – Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kururmu İdaresine karşı ayaklanma, açlık grevi, firar, yasak madde sokulması ile cezaevinde meydana gelen tüm adli vakalarla ile ilgili yapılması

 gereken soruşturmaların yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

4.     Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kururmu bütçe ve ambar ihale işleri, denetim görevi ve Açık Ceza İnfaz Kururmu İdaresine karşı ayaklanma, açlık grevi, firar, yasak madde sokulması ile cezaevinde meydana gelen

tüm adli vakalarla ile ilgili yapılması gereken soruşturmaların yürütülmesi ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

5.     Ceza İnfaz Kurumları İşyurtları Kurumu Yüksek Kurulu Başkanlığı’nın İşyurtları Kurumuna bağlı İşyurdu Müdürlüklerince mahcuz malların muhafaza edileceği depo ve garajların çalıştırılmasına dair yönetmeliğin

 11.maddesi gereğince garajlara mahcuz malların alınması, saklanması, geri verilmesi, satış işlemlerinde ilke kararları hükümlerine riayet edilip edilmediğinin incelenmesi, denetlenmesi görevinin yürütülmesini sağlamak,

6.     Cumhuriyet başsavcılığına ait ve suçüstü hizmetlerinde kullanılan araçların hizmet gereklerine uygun olarak kullanılmasını sağlayıcı önlemleri alıp, bu konuda tutulan defteri kontrol edip gereğini yapmak 

7.     İşyurtlarına ait araçlarla yapılan keşif işlemlerine ait koordinasyon ve gelir düzeyinin kontrolünü yapmak,

8.     5275 Sayılı Kanunun 83–84–85–86.maddeleri ile 114.maddesi çerçevesinde ve Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine göre,

hükümlü ve tutuklular ile ilgili gelen ziyaret taleplerini inceleyip, gereğini yapmak,

9.     5275 Sayılı Kanunun 95.maddesi gereğince verilen özel izinleri onaylamak,

10. Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü kararlarının infazını yapmak,

11. 5402 Sayılı Kanun uyarınca kurulan Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğünün yürüttüğü tüm görevlere ilişkin yapılacak yazışmalar ile bu müdürlüğe kanunen verilen tüm işlerin

yerine getirilmesini sağlamak ve görevli personelin ile şubenin denetim ve gözetim görevini ifa etmek 

12. Sicil amirleri yönetmeliği uyarınca:

a)       Denetimli serbestlik şube müdürünün 1.sicil amiri olarak, diğer personelin ise 2.sicil amiri olarak sicil raporlarını düzenlemek ve disiplin amirleri yönetmeliği uyarınca

Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğündeki Şube müdürü, psikolog, sosyolog, sosyal çalışmacı ve öğretmen dışındaki diğer personelin üst disiplin amiri olarak görev yapmak,

        b) Bölge Bilgisayar Bilişim sisteminde görevli personelin 1.Sicil Amiri olarak süresinde sicil raporlarının düzenlenmesi ve bu büronun denetimini yapmak,

13. Eski adliye binası otoparkı ile ilgili yürütülmesi gereken işlemler ve bu binada konuşlandırılan Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü, Adli Sicil Bilişim Sistemi Bürosu

Adliye Saymanlığının gün içinde çıkacak yazışmaları

 ve imza işleri, cezaevi görüş ve ziyaret taleplerinin karşılanması vb. işlemler ile birlikte bina, birimler ve personelin genel denetim görevini yürütmek,

14. 5402 Sayılı Kanunun 16.maddesi gereğince Cumhuriyet başsavcısı tarafından oluşturulacak Koruma Kuruluna C.Başsavcısının yokluğunda başkanlık yapmak,

5402 sayılı yasa ve koruma kurulu ile ilgili yazışmaların ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza tereddüp eden tüm işlerin gereklerini yapmak,

15.  Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

 

 

                        II-) CUMHURİYET SAVCISI (33854) SABİHA GÜRSOY’un GÖREVLERİ

 

1.     Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ve H-Tipi ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz edilecek ilamların infazını diğer refiki C. Savcısı Tahsin Gürel ile birlikte

takip edip sonuçlandırmak, bu kapsamda taşradan gelen ilamlar ile Eskişehir Sulh Ceza Mahkemelerinden verilen ilamlara ilişkin gelen tüm talepleri (erteleme -md.16-17-81-118) 5275

 sayılı kanuna göre inceleyip, özellikle HSYK.. nın  B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-141-2011 sayı, 

 18/10/2011 tarih ve infaz ve denetimli serbestlik işlemleri konulu genelgesinde de belirtildiği gibi talebin kanunun aradığı sebeplere müstenit ve muhik olup olmadığının da

araştırılması ile bu genelgeye uygun karara bağlamak,

2.     4320 Sayılı Kanun gereğince verilen kararların infazını yürütmek

3.     (3.) İcra Müdürlüğünün her yıl Ocak ayının ilk 15’inden önce yıllık teftiş ve denetimini yapmak, düzenleyeceği teftiş raporlarını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.ne göndermek üzere

 Cumhuriyet Başsavcılığına sunmak ayrıca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda 3. İcra Müdürlüğünün para ve pul hesaplarının denetlenerek, denetim sırasında tahsilat ve reddiyat makbuzları ile

kasa defterinin karşılaştırılması, kasa defteri sayfa toplamlarının “ şeritli hesap makinesi “ ile hesaplanarak, şeritlerinin onaylanmasını müteakip düzenlenecek tutanak ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığındaki

özel dosyasında muhafaza edilmesi ve asgari 3 ayda bir yapılacak olan denetleme sonuçlarının yıl sonunda yapılacak denetimlerle de detaylı karşılaştırma yapılmasını sağlamak,

4. (3.) icra müdürlüğü personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

5.  Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça

kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

6.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

 

7.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

8.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır)

 kaydıyla, Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından

 muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlama 

9.     Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekilleri tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

                       III.) CUMHURİYET SAVCISI ((42054) TAHSİN GÜREL’in GÖREVLERİ

 

1.     Cumhuriyet Başsavcılığına verilen ve H-Tipi ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda infaz edilecek ilamların infazını diğer refiki C. Savcısı Sabiha Gürsoy ile birlikte takip edip sonuçlandırmak, bu kapsamda

Eskişehir Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemesi ile İcra Ceza Mahkemelerinden verilen ilamlara ilişkin gelen tüm talepleri (erteleme -md.16-17-81-118) 5275 sayılı kanuna göre inceleyip, özellikle HSYK.. nın 

B.03.1.HSK.0.70.12.04-010.06.02-141-2011 sayı,  18/10/2011 tarih ve infaz ve denetimli serbestlik işlemleri konulu genelgesinde de belirtildiği gibi talebin kanunun aradığı sebeplere müstenit ve muhik olup olmadığının da

 araştırılması ile bu genelgeye uygun karara bağlamak,

2.     Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmalarına ilişkin Yönetmelik gereğince yapılması gereken işlemleri yürütmek,

3.  Eskişehir 5.Asliye Ceza Mahkemesi tarafından verilen hükümler ile tutuklamaya veya salıverilmeye ilişkin kararlara karşı yasa yollarına başvurmak, duruşma harici mütalaaları vermek,

4.     (5.) İcra Müdürlüğünün her yıl Ocak ayının ilk 15’inden önce yıllık teftiş ve denetimini yapmak, düzenleyeceği teftiş raporlarını Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Gn.Md.ne göndermek üzere

 Cumhuriyet Başsavcılığına sunmak ayrıca en az 3 ayda bir olmak üzere belirsiz zamanlarda 5. İcra Müdürlüğünün para ve pul hesaplarının denetlenerek, denetim sırasında tahsilat ve reddiyat makbuzları ile

 kasa defterinin karşılaştırılması, kasa defteri sayfa toplamlarının “ şeritli hesap makinesi “ ile hesaplanarak, şeritlerinin onaylanmasını müteakip düzenlenecek tutanak ile birlikte Cumhuriyet Başsavcılığındaki

özel dosyasında muhafaza edilmesi ve asgari 3 ayda bir yapılacak olan denetleme sonuçlarının yıl sonunda yapılacak denetimlerle de detaylı karşılaştırma yapılmasını sağlamak,

5.     (5.) icra müdürlüğü personeli hakkında ihbar ve şikâyette bulunulması, usul ve yasaya aykırı işlemler yapıldığının denetimler sırasında tespiti üzerine gerekli soruşturmaları yapmak,

6.  Nöbetleri sırasında 5395 SK. nun 15/1 maddesinde belirtilen hüküm uyarınca çocuklar tarafından işlenen suçlarda ifadeleri vs. soruşturma işlemlerini zorunluluk olmadıkça kolluğa bırakmadan ve zaman gözetmeden bizzat yapmak,

 

7.     Diğer Cumhuriyet savcısı arkadaşları ile birlikte nöbet çizelgesine göre nöbet tutmak,

 

8.     Kendisine tevdi olunan, nöbeti sırasında veya resen el koyduğu soruşturmaları yaparak sonuçlandırmak,

9.     Kendisi tarafından yapılmış bir soruşturma ile doğrudan ilgili olmak (Suçun, suç yerinin, suç tarihinin aynı olması halinde soruşturma daha önce yapılan soruşturma ile doğrudan ilgili sayılır) kaydıyla,

Ağır Ceza, Asliye Ceza ve Sulh Ceza Mahkemelerinin duruşma sırasında yaptıkları suç duyurularının veya şikayet yoluyla ya da başka yer adli makamlarından muhtelif kararlarla gelen evrakın gereğini yapıp sonuca bağlamak,

10. Cumhuriyet başsavcısı ve C.başsavcıvekilleri tarafından gerektiğinde verilen diğer işlere bakmak,

 

 

G ) CUMHURİYET SAVCILARININ KARŞILIK GÖREVLERİ:

 

İzin, rapor, görev gereği veya benzeri mazeretlerle aşağıda birbirlerine karşılık gösterilen Cumhuriyet savcılarından birisinin görevinden ayrılması

 veya görev yerinde bulunmaması halinde;

Ayrılan veya görev yerinde bulunmayan Cumhuriyet savcısına iş bölümü ile verilen görevler, diğer Cumhuriyet savcısı (REFİKİ) tarafından,

 EK GÖREV LİSTESİ YAPILMAKSIZIN devralınacaktır.

Ancak müracaat C. Savcısı İsmail Karteper’in izinli olması durumunda yerine refiki tarafından değil, öncelikle günlük adli işlem nöbetçisi tarafından, olmadığı

takdirde otopsi nöbetçisi tarafından bakılacaktır. Çocuk müracaat C. Savcısı Metin Kurt ‘un yerine ise diğer çocuk C. Savcıları Metin Başaran ve Ayhan Gökalp tarafından bakılacaktır.

                       Cumhuriyet Savcılarından;

 

1.     Sabiha GÜRSOY………….............. Tahsin GÜREL

2.     Alp Giray YAPAR............................ Bünyamin GÜR

3.     Hasan GÖNEN……………………. İsmail KARTEPER

4.     Bülent  YILDIZ……………………. Ünal DOĞAN

 5.    Tülay Nermin BODUR…………… Erdoğan YILDIRIM

6.     Hakan Ali ERKAN……………….. Hasan Ali AYDIN

7.     Vahide  KAYA……………………. Ayhan GÖKALP

8.     Cevdet BEŞİKCİ…………………. Metin BAŞARAN

9.     Hasan KARAGÖZ……………….. Tuğçe Çiftçi YAPAR

10. Celalettin KARANFİL…………… Aydın TEKİN

11   Mehmet Emin ERTEM…………..  Şükran DEDEAĞAOĞLU

12.  İrfan SARICI……………………… Tayfun ATAK

13.  Mehmet Müsebbih ERGİN………  Yunus Abdullah TOKGÖZ

14. Orhan SANCAK…………………..  Mustafa OĞAN

15. Salih UÇAR………………………..  Mevlüt KARATAŞ

16. Galip KARAYAZI:  a)  Soruşturma evrakları refiki (Daimi Arama – nöbet dahil)   Metin KURT

                                           b) Yakalama evrakları refiki………………………………….   Tahsin GÜREL

                                           c)  Kabahat  ve Talimat evrakları  refiki……………………...  Hasan GÖNEN

                                           d) Adli Muhabere ve Esas Masası  genel imza işleri refiki ….   Mevlüt KARATAŞ   

 

                        G-) YÜRÜRLÜK:

 

                        İş bu görev bölümü 02 / 09 / 2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

                       Bilgilerini ve gereğini rica ederim.  23.08.2013

 

 

                                                                                                                         ORHAN ÇETİNGÜL

                                                                                                                  CUMHURİYET BAŞSAVCISI

                         

EKLERİ:

 

1-    Görev Bölümü Genel Uygulama Yönergesi……………….( Ek-1)

2-    Cumhuriyet Başsavcılığına Bağlı Kalemler ile Büroların

        Görevlerine İlişkin Genel Esaslar Yönergesi………………( Ek-2)

3-    Eskişehir Adliyesi Güvenlik Yönergesi……………………..( Ek-3)

   

 

Eskişehir Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster : İbrahim Halil TOKUR
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.